บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรม CSR โดยการ “ สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์เพื่อ ป้องกันไฟป่า” ให้แก่ ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

Scroll to Top